VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

I.I Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti Better Mondays, s. r. o., so sídlom 1.mája 1160/36, 020 01 Púchov, IČO 50 229 061, e-mail: hello@patrisjarabicova.com, tel. číslo: 0948 696 334, (ďalej ako „Predávajúci” alebo „Better Mondays, s.r.o.“) a Objednávateľa, ktoré vyplývajú z Kúpnej zmluvy alebo Zmluvy o poskytovaní služieb uzavretej medzi Predávajúcim a Objednávateľom pri predaji Tovaru alebo poskytovaní Služieb ponúkaných Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.patrisjarabicova.com (ďalej ako „Internetová stránka Predávajúceho“). Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej Kúpnej zmluvy a Zmluvy o poskytovaní služieb.

I.II Právne vzťahy medzi Objednávateľom a Predávajúcim sa riadia Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.

I.III Objednávateľom je každá osoba, ktorá s Predávajúcim uzatvára Kúpnu zmluvu alebo Zmluvu o poskytovaní služieb. Objednávateľom je Spotrebiteľ alebo Podnikateľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Spotrebiteľskou zmluvou je Kúpna zmluva alebo Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom (ďalej ako “Spotrebiteľská zmluva”). Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Ak Objednávateľ v Záväznej objednávke uvedie svoje identifikačné číslo (IČO), tým berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre Podnikateľov.

I.IV Na právne vzťahy, ktoré vznikli medzi Predávajúcim a Podnikateľom, výslovne neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami ani zmluvou medzi Predávajúcim a Objednávateľom sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi Všeobecnými obchodnými podmienkami a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

I.V Za Tovar sa podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok považuje Tovar ponúkaný na predaj Predávajúcim na Internetovej stránke Predávajúceho (ďalej ako „Tovar“).

I.VI Za Služby sa podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok považujú Služby ponúkané Predávajúcim na Internetovej stránke Predávajúceho (ďalej ako „Služby“), (Tovar alebo Služby ďalej aj ako „Predmet objednávky“).

I.VII Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzavretá medzi Objednávateľom a Predávajúcim, ktorej predmetom je kúpa Tovaru ponúkaného Predávajúcim na Internetovej stránke Predávajúceho, uzavretá spôsobom podľa článku II. Všeobecných obchodných podmienok. Uzavretím kúpnej Zmluvy Predávajúci sa zaväzuje odovzdať Predmet objednávky do vlastníctva Objednávateľa, a Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu a prevziať od Predávajúceho Predmet objednávky.

I.VIII Zmluvou o poskytovaní služieb sa rozumie zmluva uzatvorená medzi Objednávateľom a Predávajúcim, ktorej predmetom je poskytovanie Služieb ponúkaných Predávajúcim na Internetovej stránke Predávajúceho, uzavretá spôsobom podľa článku II. Všeobecných obchodných podmienok.

I.IX Pre účasť na tréningu, alebo iných športových aktivitách musí Objednávateľ dobre posúdiť a zvážiť svoj zdravotný stav a spôsobilosť, a v prípade pochybností ho skonzultovať so svojim lekárom. Akceptovaním týchto Všeobecných obchodných podmienok Objednávateľ preberá osobnú zodpovednosť za účasť na aktivitách, najmä na tréningoch poskytnutých spoločnosťou We Lift Together, s.r.o.

II. SPÔSOB OBJEDNANIA A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY A ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

II.I Objednávateľ si Predmet kúpy vyberá prehliadaním ponuky Tovaru alebo Služieb na Internetovej stránke Predávajúceho.

II.II Pre záväzné objednanie Tovaru alebo Služieb s povinnosťou platby je potrebné vyplniť elektronický objednávkový formulár zobrazený na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej ako „Záväzná objednávka”) spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok.

II.III Objednávateľ vyplní všetky požadované údaje uvedené v Záväznej objednávke. Pred definitívnym odoslaním má Objednávateľ možnosť Záväznú objednávku a zadané údaje skontrolovať. Zmeniť vyplnené údaje je možné pomocou tlačidla ,,Späť ”, ktorým sa Objednávateľ vráti do predošlých krokov. Zaškrtnutím příslušného políčka pred odoslaním Záväznej objednávky Objednávateľ potvrdí, že súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Objednávateľ potvrdí Záväznú objednávku tlačidlom “Objednávka s povinnosťou platby”. Objednávka sa považuje za odoslanú doručením Predávajúcemu a za predpokladu, že obsahuje všetky požadované údaje, t.j. identifikačné údaje Objednávateľa, e-mailový a telefonický kontakt na Objednávateľa, prípadne fakturačnú adresu so všetkými v Záväznej objednávke požadovanými údajmi názov Tovaru alebo Služieb a objednané množstvo.

II.IV Odoslanou Záväznou objednávkou je Objednávateľ viazaný.

II.V Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného Tovaru alebo Služby na Internetovej stránke Predávajúceho, zmluva vzniká odoslaním Záväznej Objednávky Objednávateľom a prijatím objednávky Predávajúcim. Toto prijatie Predávajúci bezodkladne potvrdí e-mailom (ďalej ako „Potvrdzujúci e-mail“) na zadaný email Objednávateľa, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (takto uzatvorenú zmluvu je možné meniť na základe dohody oboch strán).

III. PLATOBNÉ PODMIENKY, KÚPNA CENA

III.I Objednávateľ je povinný za objednaný Tovar alebo Službu, ktorého objednávka bola akceptovaná Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť Kúpnu cenu spôsobom podľa bodu III.III. Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania Záväznej objednávky Predávajúcemu.

III.II Kúpna cena je cena uvedená na Internetovej stránke Predávajúceho v čase odoslania Záväznej objednávky Objednávateľa Predávajúcemu. Kúpna cena uvedená na Internetovej stránke Predávajúceho je konečná. Predávajúci nie je platcom DPH.

III.III Kúpnu cenu hradí Objednávateľ podľa voľby

a) bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho uvedený v časti Platobné údaje podľa Potvrdzujúceho e-mailu,

b) v hotovosti pri prevzatí Tovaru, alebo

c) v hotovosti bezprostredne pred poskytnutím Služieb.

III.IV Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Objednávateľovi e-mailom alebo poštou, slúži zároveň i ako dodací list.

IV. PODMIENKY DODANIA, DODACIA LEHOTA A VLASTNÍCKE PRÁVA

IV.I V prípade objednávky elektronických produktov, najmä e-bookov, budú tieto Objednávateľovi dodané prostredníctvom elektronickej pošty v lehote 48 hodín od pripísania platby celej sumy Kúpnej ceny objednaného Tovaru na bankový účet Predávajúceho spôsobom stanoveným v bode III.III a) týchto Všeobecných obchodných podmienok.

IV.II V prípade objednávky fyzických produktov, budú tieto Objednávateľovi zaslané prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérom na poštovú adresu uvedenú v Záväznej objednávke, v prípade platby podľa bodu III.III a) do 14 dní od pripísania kúpnej ceny na účet Predávajúceho, v prípade podľa bodu III.III b) do 14 dní od uzavretia Kúpnej zmluvy. K cene tovaru je potrebné pripočítať poštovné podľa aktuálnej tarify Slovenskej pošty alebo cenu kuriérskej služby.

IV.III V prípade objednávky Služieb, budú tieto Objednávateľovi poskytnuté v termíne dohodnutom s Predávajúcim.

IV.IV V prípade, že objednaný Tovar nie je možné z akýchkoľvek dôvodov dodať alebo Služby nie je možné poskytnúť v uvedenom termíne, bude Predávajúci Objednávateľa o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania Tovaru, resp. poskytnutia Služieb.

IV.V Ak Predávajúci objednaný Tovar nemôže dodať, alebo nemôže poskytnúť Službu, a Objednávateľ s Predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, má Predávajúci právo na storno Objednávky a je povinný vrátiť už zaplatenú Kúpnu cenu Objednávateľovi do 14 dní od uplynutia lehoty na dodanie Tovaru alebo poskytnutie Služieb.

IV.VI Vydanie Tovaru Objednávateľovi je možné len ak je zaplatená Kúpna cena a cena prepravy za dodávaný Tovar. V opačnom prípade je Predávajúci, resp. dopravca/doručovateľ oprávnený nevydať Tovar a Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním Tovaru. Objednávateľ je povinný od prepravcu/doručovateľa riadne prevziať Tovar v rozsahu predávajúcim akceptovanej Objednávky. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k Tovaru až po zaplatení Kúpnej ceny Tovaru, ceny prepravy a následnom prevzatí Tovaru.

V. REKLAMAČNÝ PORIADOK A ZÁRUKA

V.I V prípade Spotrebiteľských zmlúv Predávajúci poskytuje na Tovar záruku, pričom táto záručná doba je 24 mesiacov, ak nie je v ponuke na internetovej stránke Predávajúceho www.patrisjarabicova.com uvedené inak, a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Spotrebiteľom.

V.II V prípade, že Objednávateľovi nebude doručený ním objednaný a zaplatený Tovar v lehote podľa bodov IV.I, IV.II alebo IV.III týchto Všeobecných obchodných podmienok, je Predávajúci povinný na základe žiadosti Objednávateľa, doručenej Predávajúcemu prostredníctvom e-mailu, bez zbytočného odkladu, najneskôr v najbližší nasledujúci pracovný deň odoslať tovar Objednávateľovi.

V.III V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci. Vadu treba vytknúť do šiestich mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia určenej záručnej doby.

V.IV Reklamáciu môže Spotrebiteľ uplatniť odoslaním písomného oznámenia o vadách tovaru na e-mailovú adresu Predávajúceho: hello@patrisjarabicova.com. Písomné oznámenie o vadách tovaru musí obsahovať minimálne popis vady, popis akým spôsobom sa vada prejavuje a zvolený spôsob vybavenia jeho reklamácie. Spolu s oznámením o vadách je Spotrebiteľ povinný vrátiť Predávajúcemu zakúpený Tovar vykazujúci vady, v prípade elektronického tovaru doručiť na adresu: hello@patrisjarabicova.com. K oznámeniu o vadách je Spotrebiteľ povinný priložiť kópiu faktúry, ktorou mu Predávajúci fakturoval Kúpnu cenu tovaru. Reklamácia je uplatnená a reklamačné konanie je začaté dňom doručenia e-mailovej správy obsahujúcej oznámenie o vadách tovaru s obsahom a prílohou podľa tohto bodu týchto Všeobecných obchodných podmienok Predávajúcemu.

V.V Predávajúci vydá a doručí Spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie vo forme e – mailovej správy, v ktorej je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa a poučiť Spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka, a na základe rozhodnutia Spotrebiteľa, ktoré z týchto práv Spotrebiteľa uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar.

V.VI Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

1. výmena Tovaru, resp. doručenie verzie rovnakého Tovaru bez vád

2. doručenie chýbajúcej časti Tovaru,

3. odstránenie vady, resp. opravenie Tovaru,

4. vrátenie kúpnej ceny Tovaru,

5. vyplatenie primeranej zľavy z kúpnej ceny Tovaru,

6. odôvodnené zamietnutie reklamácie Tovaru.

V.VII Reklamáciu je možné kladne vybaviť v prípade preukázania nasledovných skutočností:

1. Tovar je vadný; za týmto účelom spotrebiteľ vráti, resp. doručí vadný Tovar predávajúcemu,

2. Vada sa vyskytla v záručnej dobre; za účelom preukázanie tejto skutočnosti, Spotrebiteľ predloží doklad o kúpe Tovaru.

V.VIII Nepreukázanie ktorýchkoľvek z uvedených podmienok je dôvodom zamietnutia reklamácie, reklamácia Tovaru nebude uznaná ako oprávnená.

V.IX Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie Spotrebiteľovi vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom e-mailu.

V.X Objednávateľ môže zaslať podnety alebo sťažnosti elektronicky na e-mailovú adresu hello@patrisjarabicova.com.

VI. VRÁTENIE TOVARU A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

VI.I Spotrebiteľ má právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní

a) odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote

b) uzavretia Zmluvy o poskytovaní služieb.

VI.II Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy. Predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom Spotrebiteľovi potvrdenie. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.

VI.III Ak sa má na základe Zmluvy o poskytovaní služieb začať poskytovanie Služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo ak Spotrebiteľ udelí súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, Spotrebiteľ stráca po úplnom poskytovaní služby právo na odstúpenie od zmluvy.

VI.IV Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu Predávajúceho. V prípade elektronického produktu je tento povinný vrátiť na e-mail predávajúceho: hello@patrisjarabicova.com. Pri odstúpení od zmluvy znáša Objednávateľ náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu.

VI.V Predávajúci vrátený tovar skontroluje. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený/funkčný a užívaniaschopný, v prípade fyzického tovaru aj v pôvodnom obale, vráti Predávajúci Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné do výšky najlacnejšej formy poštovného, a iných nákladov a poplatkov v lehote do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, spôsobom, aký použil Spotrebiteľ pri platbe.

VI.VI Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

VI.VII V prípade zrušenia účasti Objednávateľa na tréningu, resp. inej aktivite v dobe kratšej ako 24 hodín pred dohodnutým termínom, Objednávateľ nemá nárok na vrátenie ceny Služby.

VI.VIII Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Spotrebiteľa náhradu škody, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

VII. USTANOVENIA O AUTORSKÝCH PRÁVACH

VII.I Objednávateľ berie v plnom rozsahu na vedomie, že e-booky sú dielom v zmysle príslušných ustanovení Autorského zákona č. 185/2015 (ďalej ako „Autorský zákon“), a ich obsah je chránený Autorským zákonom. Objednávateľ nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom e-booky kopírovať, šíriť, predávať, prenajímať, požičiavať, ani iným spôsobom distribuovať, ani umožniť užívanie e-bookov tretím osobám alebo iným spôsobom sprístupniť obsah alebo akúkoľvek časť obsahu kníh tretím osobám, ani odstraňovať popisy alebo označenia týkajúce sa autorských práv uvedené v obsahu e-booku. Objednávateľ nesmie obchádzať, modifikovať, znefunkčniť či odstraňovať ochranu, ktorá chráni obsah e-booku. Objednávateľ nesmie vykonávať žiadne úkony, ktoré smerujú alebo ktorých výsledkom by bolo porušenie vyššie uvedených povinností Objednávateľa a zaväzuje sa, že nebude nabádať, napomáhať alebo akýmkoľvek spôsobom oprávňovať tretiu osobu, aby tak činila. Objednávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za škodu spôsobenú porušením jeho povinností podľa tohto bodu.

VII.II Objednávateľ rovnako berie na vedomie, že zakúpením e-booku nedochádza k prevodu osobnostných ani majetkových práv autora knihy.

VIII. USTANOVENIA O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPORU

VIII.I Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na hello@patrisjarabicova.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ďalej ako “Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov”) subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa ustanovenia § 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebteľských sporov. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa ustanovenia § 12 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

VIII.II Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

VIII.III Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Spotrebiteľ. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo Spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

VIX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

VIX.I Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho.

VIX.II Všeobecné obchodné podmienky sú účinné v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania Záväznej objednávky Objednávateľom.

VIX.III Odoslaním Záväznej objednávky potvrdzuje Objednávateľ Predávajúcemu, že akceptuje Kúpnu cenu.

VIX.IV Objednávateľ odoslaním Záväznej objednávky udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v Záväznej objednávke v informačnom systéme Predávajúceho za účelom plnenia Kúpnej zmluvy alebo Zmluvy o poskytovaní služieb uzatváranej podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok a za účelom ponúkania Tovaru a Služieb Predávajúceho, zasielaní informácií o činnosti Predávajúceho, a to aj elektronickými prostriedkami, najmä e-mailom. Objednávateľ udeľuje Predávajúcemu súhlas na spracovanie jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko (obchodné meno), ulica, číslo domu, PSČ a názov obce (mesta), u podnikateľov IČO a DIČ (IČ DPH), e-mailová adresa a telefónne číslo. Predávajúci nevyžaduje žiadne informácie osobného charakteru (číslo občianskeho preukazu, rodné číslo, vek, národnosť, pohlavie, rodinný stav, príjem Objednávateľa), ktoré by mohli byť akokoľvek zneužité treťou osobou. Súhlas Objednávateľ udeľuje na dobu do jeho odvolania. Objednávateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na poštovú adresu Predávajúceho. Objednávateľ udeľuje súhlas dobrovoľne. Objednávateľ prehlasuje, že osobné údaje uvedené v Záväznej objednávke sú pravdivé. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný Objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na internetovej stránke Predávajúceho pred potvrdením zadaných údajov v Záväznej objednávke alebo zaslaním emailu Predávajúcemu. Predávajúci žiadne z obdržaných údajov neposkytuje ďalej tretím stranám.

VIX.V Predávajúci je viazaný svojou ponukou Tovaru a Služieb vrátane ich ceny od uzavretia Zmluvy až do doby dodania Predmetu objednávky Objednávateľovi, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok v osobitnom prípade inak. Odoslanou Záväznou objednávkou je Objednávateľ viazaný do doby stanovenej na dodanie tovaru.

VIX.VI Kúpnu zmluvu alebo Zmluvu o poskytovaní služieb podľa podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

VIX.VII Objednávateľ si môže pri potvrdzovaní údajov v Záväznej objednávke, alebo registráciou zvoliť možnosť pravidelného doručovania informácií o ponukách, akciách a službách Predávajúceho a iných novinkách na internetovej stránke Predávajúceho www.patrisjarabicova.com. Objednávateľ v takejto e-mailovej správe môže zasielanie kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz „Zrušiť odber noviniek“. Objednávateľ sa môže kedykoľvek obrátiť na Predávajúceho so svojimi ďalšími otázkami a pripomienkami týkajúcimi sa ponuky Tovaru alebo Služieb Predávajúceho.

VIX.VIII Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená uverejnením na internetovej stránke www.patrisjarabicova.com.

VIX.IX Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť uverejnením na stránke www.patrisjarabicova.com.


FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Spoločnosti : Better Mondays, s.r.o., so sídlom 1.mája 1160/36, 020 01 Púchov, IČO 50 229 061, e-mail : hello@patrisjarabicova.com

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytovaní tejto služby* : ..................

– Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiľov * ..............

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiľov* ..............

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiľov * (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

– Dátum ..............

* Nehodiace sa prečiarknite.